Sportowiec z Indeksem – Narodowa Reprezentacja Akademicka

Nabór

PORADNIK NABORU na rok 2021

1. Opis projektu

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. 

Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku. Dotyczy studentów-sportowców, którzy nie ukończyli studiów danego stopnia na innym kierunku niż wskazany we wniosku. W przypadku, gdy dany student studiuje równolegle na dwóch kierunkach, zarówno w tej samej, jak i różnych uczelniach, decyzję o wyborze kierunku, na którym może zostać przyznane dofinansowanie, podejmuje student.

Dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą zostać zorganizowane dla studenta do dnia obrony pracy dyplomowej, która odbędzie się do końca roku akademickiego, w którym student uzyskał absolutorium.

Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej, którzy posiadają obywatelstwo polskie i wskazaną w projekcie kategorię sportową.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministerstwa kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidualny dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów nauczania.

Zadanie zlecone przez Ministra będzie realizowane na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

2. Warunki udziału Ministerstwa 

Uczelnia posiadająca co najmniej 200 studentów

Studenci z odpowiednimi osiągnięciami  sportowymi lub studenci z niepełnosprawnościami

Do udziału w projekcie uprawnione są uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują studenci – zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące (spełniający kryteria opisane w dalszej części niniejszego dokumentu), a także studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

3. Wniosek i kryteria wyboru

Przy zlecaniu zadania Minister Edukacji i Nauki będzie brał pod uwagę zapewnienie wsparcia wszystkim studentom-sportowcom – zawodnikom szkolenia olimpijskiego, z niepełnosprawnościami oraz posiadającym klasy sportowe.

Uczelnie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie zawierające m.in.:

 1. listę imienną studentów-sportowców przypisanych do odpowiednich grup,
 2. informację nt. liczby dodatkowych godzin planowanych do realizacji w ciągu całego roku, na który zostanie przyznane dofinansowanie, w podziale na poszczególnych studentów-sportowców.

Ministerstwo Sportu oraz Akademicki Związek Sportowy przekażą listę sportowców uprawnionych do udziału w projekcie do Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu weryfikacji wniosków. Podstawą do uzyskania dofinansowania będzie zgłoszona przez uczelnię lista studentów-sportowców przypisanych do odpowiednich grup, pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przy ustalaniu dofinansowania decyduje przynależność studenta-sportowca do jednej z nw. grup zawodników dyscyplin sportowych objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych. Ponadto, student musi pozostawać czynnym sportowcem i spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 1. jest medalistą Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich lub mistrzostw świata seniorów lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
 2. znajduje się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
 3. jest medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
 4. posiada aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
 5. posiada aktualną klasę mistrzowską (M) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia.

W przypadku kryterium wiekowego wsparciem będzie objęty student-sportowiec, który na dzień 1 stycznia roku, na który uczelnia będzie wnioskować o środki finansowe nie ukończy 30 roku życia.

Wnioski w imieniu uczelni składać będą rektorzy lub osoby przez nich upoważnione (w tym przypadku do wniosku konieczne będzie dołączenie upoważnienia udzielonego przez rektora) w terminie określonym w harmonogramie realizacji projektu, w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „Narodowa Reprezentacja Akademicka” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W zgłoszeniu konieczne będzie wskazanie osoby upoważnionej (imię, nazwisko, nr telefonu i e-mail) do uzgodnienia ostatecznej treści umowy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz organizacji całego przedsięwzięcia i kontaktów roboczych z MEiN.

4. Harmonogram realizacjI

LISTOPAD 2020 - składanie wniosków przez uczelnie

GRUDZIEŃ 2020 - Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie

STYCZEŃ 2021 - przekazanie środków dotacji

 • do 30 października 2020 r. – przekazanie przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Akademicki Związek Sportowy listy sportowców uprawnionych do udziału w projekcie,
 • do 16 listopada 2020 r. – składanie wniosków przez uczelnie,
 • grudzień 2020 r. powiadomienie uczelni o zakwalifikowaniu studentów-sportowców do udziału w projekcie oraz uzgadnianie i podpisanie umów na dofinansowanie,
 • od stycznia 2021 r. przekazanie środków dotacji na podstawie podpisanych umów.

5. Finansowanie

Środki finansowe naliczane będą na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca w kwocie do 18.000 zł + do 10% kosztów pośrednich, niezależnie od przynależności do grupy.

Koszty bezpośrednie obejmują pulę do 100 godzin indywidualnych lub grupowych zajęć (liczba godzin lekcyjnych po 45 minut x stawka przeliczeniowa 180 zł brutto) w formie indywidualnej organizacji studiów, w szczególności poprzez indywidualne przygotowanie i dobór treści oraz form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się. W kosztach bezpośrednich uwzględnia się również prowadzenie form kształcenia na odległość umożliwiających osiągnięcie ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się. W ramach przyznanego dofinansowania możliwe będzie przeznaczenie nie więcej niż 10 godzin na spotkania z tutorem lub opiekunem dydaktycznym studenta-sportowca do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego, na który zostanie przyznane dofinansowanie.

Dopuszcza się zorganizowanie zajęć grupowych dla kilku studentów-sportowców uprawnionych do objęcia wsparciem.

W zależności od zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki liczby studentów-sportowców uczelnia otrzyma do wykorzystania na zajęcia dydaktyczne środki finansowe stanowiące iloczyn liczby studentów-sportowców objętych projektem i kwoty przeliczeniowej. Proporcjonalnie do kwoty środków przeznaczonych na programy dydaktyczne nalicza się koszty pośrednie. W przypadku zrealizowania większej liczby godzin niż zakładana w projekcie, kwota dofinansowania nie ulegnie zwiększeniu, a poniesione koszty zajęć będą stanowiły wydatek kwalifikowany w ramach przyznanych środków. Na wniosek uczelni dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanych środków przyznanych w danym roku na studenta-sportowca na studia I stopnia bez konieczności zwrotu środków, pod warunkiem kontynuowania przez niego studiów II stopnia na tej samej uczelni. Powyższe wiąże się z koniecznością zawarcia stosownego aneksu do umowy.

W przypadku zajęć grupowych organizowanych dla studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie istnieje możliwość udziału także innych niż uprawnieni do objęcia wsparciem studentów-sportowców i studentów-sportowców z niepełnosprawnościami,
to jest:

 1. studentów-sportowców pierwszego semestru pierwszego roku studiów (I stopnia lub II stopnia), na których uczelnia będzie ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym roku;
 2. medalistów dyscyplin objętych programem uniwersjad lub akademickich mistrzostw świata organizowanych pod auspicjami Międzynarodowej Federacji  Sportu Akademickiego FISU (sporty olimpijskie i nieolimpijskie).
 3. medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich, którzy zakończyli karierę sportową,
 4. innych sportowców wskazanych przez Akademicki Związek Sportowy, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu lub Polski Komitet Olimpijski.

Warunkiem sfinansowania tych zajęć z dotacji MNiSW będzie obecność na zajęciach co najmniej jednego studenta-sportowca uprawnionego do objęcia wsparciem.

Minister Edukacji i Nauki zabezpieczy na dany rok budżetowy środki finansowe na sfinansowanie projektu.

Po zrealizowaniu zajęć dydaktycznych określonych we wniosku i w umowie uczelnia składa raport końcowy do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, na który przyznano finansowanie. Do raportu końcowego uczelnia zobowiązana jest załączyć kserokopie bądź odwzorowania cyfrowe (skany, w przypadku składania raportu końcowego za pośrednictwem ePUAP) list obecności z podpisami studentów-sportowców uprawnionych do objęcia wsparciem, stanowiących potwierdzenie odbytych zajęć. Środki niewykorzystane należy zwrócić w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, na który przyznano finansowanie.

Kwestie sporne rozstrzyga Minister Edukacji i Nauki.

WAŻNE TERMINY

do 16 listopada 2020 r.
składanie wniosków przez uczelnie

DOKUMENTY

Wzór wniosku o dofinansowanie
.docx / 0,03 MB

PORADNIK NABORU na rok 2022

1. Opis projektu

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. 

Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku. Dotyczy studentów-sportowców, którzy nie ukończyli studiów danego stopnia na innym kierunku niż wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku, gdy dany student studiuje równolegle na dwóch kierunkach, zarówno w tej samej, jak i różnych uczelniach, decyzję o wyborze kierunku, na którym może zostać przyznane dofinansowanie, podejmuje student.

Na wniosek uczelni dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanych środków przyznanych w danym roku na studenta-sportowca na studia I stopnia bez konieczności zwrotu środków, pod warunkiem kontynuowania przez niego studiów II stopnia na tej samej uczelni.

Powyższe wiąże się z koniecznością pisemnego powiadomienia oraz otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą zostać zorganizowane dla studenta do dnia obrony pracy dyplomowej, która odbędzie się do końca roku akademickiego, w którym student uzyskał absolutorium.

Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej, którzy posiadają obywatelstwo polskie i wskazaną w projekcie kategorię sportową.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Edukacji i Nauki kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidualny dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

Zadanie zlecone przez Ministra Edukacji i Nauki będzie realizowane na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.).

2. Warunki udziału Ministerstwa 

Uczelnia posiadająca co najmniej 200 studentów

Studenci z odpowiednimi osiągnięciami sportowymi lub studenci z niepełnosprawnościami

Do udziału w projekcie uprawnione są uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują studenci – zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące (spełniający kryteria opisane w dalszej części niniejszego dokumentu), a także studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

3. Wniosek i kryteria wyboru

Przy zlecaniu zadania Minister Edukacji i Nauki będzie brał pod uwagę zapewnienie wsparcia wszystkim studentom-sportowcom – zawodnikom szkolenia olimpijskiego, z niepełnosprawnościami oraz posiadającym klasy sportowe.

Przy ustalaniu dofinansowania decyduje przynależność studenta-sportowca do jednej z nw. grup zawodników dyscyplin sportowych objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych.

Ponadto, student musi pozostawać czynnym sportowcem i spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 1. jest medalistą Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich lub mistrzostw świata seniorów lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
 2. znajduje się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
 3. jest medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
 4. posiada aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
 5. posiada aktualną klasę mistrzowską (M) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia.

W przypadku kryterium wiekowego wsparciem będzie objęty student-sportowiec, który na dzień 1 stycznia roku, na który uczelnia będzie wnioskować o środki finansowe nie ukończy 30 roku życia.

Uczelnie będą mogły składać formularz zgłoszeniowy o dofinansowanie zawierający m.in.:

 1. listę imienną studentów-sportowców przypisanych do odpowiednich ww. grup,
 2. informację nt. liczby dodatkowych godzin planowanych do realizacji w ciągu całego roku, na który zostanie przyznane dofinansowanie, w podziale na poszczególnych studentów-sportowców ww. grup.

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Akademicki Związek Sportowy przekażą listy sportowców uprawnionych do udziału w projekcie do Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu weryfikacji wniosków. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekaże do Ministerstwa Edukacji i Nauki listy zawodników w zakresie spełniających kryteria wskazane w podpunktach b, d i e, natomiast Akademicki Związek Sportowy przekaże do Ministerstwa Edukacji i Nauki listy zawodników w zakresie spełniających kryteria wskazane w podpunktach a i c.

Podstawą do uzyskania dofinansowania będzie zgłoszona przez uczelnię lista studentów-sportowców przypisanych do odpowiednich ww. grup, pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zgłoszenia do udziału w projekcie na załączonym Formularzu zgłoszeniowym składają w imieniu uczelni rektorzy lub osoby przez nich upoważnione (w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora) w terminie do dnia 21 lutego 2022 r., na załączonym formularzu w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „Narodowa Reprezentacja Akademicka” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Harmonogram realizacjI

do 21 LUTEGO 2022 - składanie wniosków przez uczelnie

LUTY-MARZEC 2022 - Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie

 • do 21 lutego 2022 r. – składanie Formularzy zgłoszeniowych przez uczelnie,
 • luty-marzec 2022 r. ogłoszenie listy uczelni zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
 • do 31 grudnia 2022 r. – zakończenie realizacji Zadania.

5. Finansowanie

Środki finansowe naliczane będą na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca w kwocie do 18.000 zł + do 10% (maksymalnie 1 800,00 zł) kosztów pośrednich niezależnie od przynależności do grupy.

Na realizację III edycji projektu w roku 2022 Minister Edukacji i Nauki planuje przeznaczyć 10 mln zł.

Środki finansowe naliczane będą na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca w kwocie do 18.000 zł + do 10% (maksymalnie 1 800,00 zł) kosztów pośrednich niezależnie od przynależności do grupy.

Koszty bezpośrednie obejmują pulę do 100 godzin indywidualnych lub grupowych zajęć (liczba godzin lekcyjnych po 45 minut x stawka przeliczeniowa 180 zł brutto) w formie indywidualnej organizacji studiów, w szczególności poprzez indywidualne przygotowanie i dobór treści oraz form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

W kosztach bezpośrednich uwzględnia się również prowadzenie form kształcenia na odległość umożliwiających osiągnięcie ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się. W ramach przyznanego dofinansowania możliwe będzie przeznaczenie nie więcej niż 10 godzin na spotkania z tutorem lub opiekunem dydaktycznym studenta-sportowca do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego, na który zostanie przyznane dofinansowanie.

Dopuszcza się zorganizowanie zajęć grupowych dla kilku studentów-sportowców uprawnionych do objęcia wsparciem.

W zależności od zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki liczby studentów-sportowców uczelnia otrzyma do wykorzystania na zajęcia dydaktyczne środki finansowe stanowiące iloczyn liczby studentów-sportowców objętych projektem i kwoty przeliczeniowej. Proporcjonalnie do kwoty środków przeznaczonych na programy dydaktyczne nalicza się koszty pośrednie. Wydatki w ramach kosztów pośrednich dotyczyć powinny tylko i wyłącznie działań związanych z projektem wraz z odpowiednim uzasadnieniem poniesienia danego wydatku.

W przypadku zrealizowania większej liczby godzin niż zakładana w projekcie, kwota dofinansowania nie ulegnie zwiększeniu, a poniesione koszty zajęć będą stanowiły wydatek kwalifikowany w ramach przyznanych środków.

W przypadku zajęć grupowych organizowanych dla studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie istnieje możliwość udziału także innych niż uprawnieni do objęcia wsparciem studentów-sportowców i studentów-sportowców z niepełnosprawnościami, to jest:

 1. studentów-sportowców pierwszego semestru pierwszego roku studiów (I stopnia lub II stopnia), na których uczelnia będzie ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym roku;
 2. medalistów dyscyplin objętych programem uniwersjad lub akademickich mistrzostw świata organizowanych pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego FISU (sporty olimpijskie i nieolimpijskie).
 3. medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich, którzy zakończyli karierę sportową,
 4. innych sportowców wskazanych przez Akademicki Związek Sportowy, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu lub Polski Komitet Olimpijski.

Warunkiem sfinansowania tych zajęć z dotacji MEiN będzie obecność na zajęciach co najmniej jednego studenta-sportowca uprawnionego do objęcia wsparciem.Minister Edukacji i Nauki zabezpieczy na dany rok budżetowy środki finansowe na sfinansowanie projektu.

Po zrealizowaniu zajęć dydaktycznych określonych w Formularzu zgłoszeniowym i w umowie uczelnia składa raport końcowy do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, na który przyznano finansowanie. W raporcie końcowym uczelnia zobowiązana jest oświadczyć, że dokumentacja dotycząca wyników realizacji Zadania jest dostępna w Uczelni realizującej Zadanie oraz wszystkie podane w raporcie dane i informacje, w szczególności listy obecności z podpisami studentów-sportowców uprawnionych do objęcia wsparciem potwierdzonych przez Rektora lub osoby upoważnione, stanowiących potwierdzenie odbytych zajęć są prawdziwe i możliwe do weryfikacji w dokumentacji dotyczącej realizacji Zadania.

Środki niewykorzystane należy zwrócić w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, na który przyznano finansowanie.

Kwestie sporne rozstrzyga Minister Edukacji i Nauki.

6. Pytania dotyczące projektu

Wszelkie pytania i inne kwestie dotyczące realizacji projektu pn. Narodowa Reprezentacja Akademicka na podstawie zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki, proszę kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: NarodowaReprezentacjaAkademicka@mein.gov.pl.

WAŻNE TERMINY

do 21 lutego 2022 r.
składanie wniosków przez uczelnie

DOKUMENTY

Wzór wniosku o dofinansowanie
.docx / 0,02 MB

Założenia projektu III edycja
.docx / 0,06 MB