Sportowiec z Indeksem – Narodowa Reprezentacja Akademicka

O Projekcie

NARODOWA REPREZENTACJA AKADEMICKA - II EDYCJA​

Opis projektu

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku. Dotyczy studentów-sportowców, którzy nie ukończyli studiów danego stopnia na innym kierunku niż wskazany we wniosku. W przypadku, gdy dany student studiuje równolegle na dwóch kierunkach, zarówno w tej samej, jak i różnych uczelniach, decyzję o wyborze kierunku, na którym może zostać przyznane dofinansowanie, podejmuje student.

Dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą zostać zorganizowane dla studenta do dnia obrony pracy dyplomowej, która odbędzie się do końca roku akademickiego, w którym student uzyskał absolutorium.

Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej, którzy posiadają obywatelstwo polskie i wskazaną w projekcie kategorię sportową.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministerstwa kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidualny dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów nauczania.

Podsumowanie 1. edycji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” w 2019 r. Na realizację I edycji projektu w 2020 r. zabezpieczono w budżecie resortu środki w wysokości 10 mln zł.

Do realizacji I edycji przystąpiły łącznie 42 uczelnie publiczne i niepubliczne, w wyniku czego wsparciem w ramach projektu objętych zostało 412 studentów-sportowców na łączną kwotę 7 128 108,00 zł.

ORGANIZATORZY I UCZESTNICY O PROGRAMIE

Największą siłą projektu jest stworzenie pierwszego, realnego programu dwutorowej kariery dla najlepszych polskich sportowców. NRA daje szansę na harmonijne łączenie kariery sportowej z kształceniem na studiach wyższych. Innymi słowy, treningi i plany startowe nie konkurują już z programem studiów. Sportowcy koncentrując się na celach sportowych, nie muszą rezygnować z kształcenia na wybranym kierunku studiów, lecz mogą równolegle do startów w największych imprezach mistrzowskich budować również profesjonalną ścieżkę kariery. NRA przewiduje dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Indywidualna forma organizacji studiów pozwala na połączenie obu tych sfer.

Środki finansowe przekazane na projekt Narodowej Reprezentacji Akademickiej kierowane są bezpośrednio do uczelni, na której studiują studenci-sportowcy, zarówno ci pełnosprawni, jak i niepełnosprawni. Pieniądze te przeznaczone są na dofinansowanie procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów wspomnianych studentów. Indywidualny program studiów charakteryzuje się doborem treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie oraz rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów nauczania. Środki naliczane będą corocznie na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca w kwocie do 18 tysięcy złotych + do 10 procent kosztów pośrednich, czyli w pięcioletnim systemie kształcenia (np. 3 lata licencjat, 2 lata studia magisterskie) to kwota bliska 100 tysięcy złotych. Przeznaczone środki finansowe pozwalają na indywidualną organizację studiów studenta w szczególności poprzez indywidualne przygotowanie i dobór treści oraz form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów nauczania. Uwzględnia się również prowadzenie form kształcenia na odległość, co umożliwia osiągnięcie ustalonych dla danego kierunku efektów nauczania. Ponadto możliwe będzie przeznaczenie nie więcej niż 10 godzin na spotkania z tutorem lub opiekunem dydaktycznym studenta-sportowca do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego, na który zostanie przyznane dofinansowanie.

Otrzymaliśmy wiele bardzo pozytywnych opinii zarówno od środowiska akademickiego, jak i sportowego. Przede wszystkim ze względu na możliwości, jakie projekt stwarza młodym sportowcom. Dzięki niemu mogą oni przygotowywać się na treningach, by sięgać po zwycięstwa nie czyniąc tego kosztem wiedzy i umiejętności zdobywanych na studiach. Pozytywne reakcje otrzymaliśmy od uczelni i studentów, stąd jednoznaczna decyzja o kontynuacji projektu NRA.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu beneficjentowi, Ministerstwo zmieniło kilka elementów NRA w stosunku do pierwszej edycji. Po pierwsze umożliwiono – na wniosek uczelni – przeznaczenie niewykorzystanych środków przyznanych w danym roku na studenta-sportowca na studia I stopnia bez konieczności zwrotu środków, pod warunkiem kontynuowania przez niego studiów II stopnia na tej samej uczelni. Po drugie dodano informację o możliwości organizowania dodatkowych zajęć i konsultacji studentom, którzy uzyskali absolutorium, z tym że do dnia obrony pracy dyplomowej, która odbędzie się do końca roku akademickiego, w którym student absolutorium uzyskał. Ponadto doprecyzowano kwestie dotyczące możliwości objęcia wsparciem studenta-sportowca realizującego program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku. Dotyczy to studentów-sportowców, którzy nie ukończyli studiów danego stopnia na innym kierunku niż wskazany we wniosku. Wskazano, że w przypadku, gdy dany student studiuje równolegle na dwóch kierunkach, zarówno w tej samej, jak i różnych uczelniach, decyzję o wyborze kierunku, na którym może zostać przyznane dofinansowanie, podejmuje student. Co więcej, doprecyzowano listę imprez sportowych kwalifikujących do programu, w szczególności w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami.

Zdecydowanie zmiana podejścia jest zauważalna. Może o tym świadczyć zarówno liczba sportowców zainteresowanych projektem, jak i uczelni oraz ich profil. Do realizacji I edycji Narodowej Reprezentacji Akademickiej przystąpiły 42 uczelnie publiczne i niepubliczne, wsparcie otrzymało 412 studentów-sportowców na łączną kwotę 7 128 108 złotych. Pieniądze trafiły nie tylko do Akademii Wychowania Fizycznego, lecz także na uniwersytety, politechniki czy PWSZ.

Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego został zaangażowany w prace nad tworzeniem głównych założeń projektu NRA w połowie 2019 roku. Na każdym etapie prac miał możliwość zgłoszenia uwag i propozycji. ZG AZS po uruchomieniu danej edycji, na dany rok kalendarzowy, przekazuje do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego listę sportowców uprawnionych do udziału w projekcie. Na jej podstawie MNiSW weryfikuje wnioski o dofinansowanie składane przez uczelnie. AZS ma także możliwość zgłoszenia sportowców, którzy nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach projektu oraz do udziału w zajęciach grupowych organizowanych przez uczelnie dla uprawnionych studentów.

Ten projekt bardzo nam pomaga, bo pozwala pogodzić studia z treningami i startami. W normalnych okolicznościach praktycznie cały rok spędzamy za grupowaniach i zawodach, więc często opuszczamy zajęcia, egzaminy czy kolokwia. Dzięki temu projektowi możemy jednak umawiać się z prowadzącymi na indywidualne spotkania i ustalać dogodne dla nas terminy, by wszystko zaliczyć lub nadrobić. Nie musimy już brać urlopów dziekańskich. Mamy większy komfort – mówi zawodniczka AZS AWF Warszawa, która w poniedziałek wyruszyła na zgrupowanie do Serbii, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w styczniu w Sofii powalczy w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Tokio. – Aby wywalczyć olimpijski paszport, będę musiała dostać się tam do finału.