Sportowiec z Indeksem – Narodowa Reprezentacja Akademicka

O Projekcie

NARODOWA REPREZENTACJA AKADEMICKA - IV EDYCJA

Opis projektu

Sportowcy wyczynowi ze względu na ograniczenia czasowe, wynikające z wielu godzin treningów i przygotowań do różnego typu imprez czy zawodów nieczęsto decydują się na podjęcie nauki na studiach wyższych lub z powodu swojej kariery sportowej i wynikających z niej ograniczeń czasowych, przerywają rozpoczęte studia. Codzienna praktyka wskazuje na wiele różnorodnych czynników utrudniających równoległy rozwój kariery akademickiej i sportowej. Za najczęściej wskazywane problemy wskazuje się formułę organizacji studiów, stereotypy wynikające ze sztywnych ram regulaminowych i dydaktycznych oraz brak dyspozycyjności wynikającej z terminarza godzin treningów i zawodów sportowych na różnych szczeblach.

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku akademickiego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku. Dotyczy studentów-sportowców, którzy nie ukończyli studiów danego stopnia

na innym kierunku niż wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku, gdy dany student studiuje równolegle na dwóch kierunkach, zarówno w tej samej, jak i różnych uczelniach, decyzję o wyborze kierunku, na którym może zostać przyznane dofinansowanie, podejmuje student.

Dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą zostać zorganizowane dla studenta do dnia obrony pracy dyplomowej, która odbędzie się do końca roku akademickiego, w którym student uzyskał absolutorium.

Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej, którzy posiadają obywatelstwo polskie i wskazaną w projekcie kategorię sportową.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Edukacji i Nauki kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidualny dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

Zadanie zlecone przez Ministra Edukacji i Nauki będzie realizowane na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

 

Podsumowanie Poprzednich Edycji

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” w 2019 r.

Od początku projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczelni i studentów. W I edycji wsparciem objętych było 414 studentów z 42 uczelni. Na ten cel przeznaczono wówczas 7,1 mln zł. W ramach II edycji 502 studentów z 37 uczelni miało możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć, na organizację których przeznaczono łączną kwotę około 9,5 mln zł. W ramach III edycji przeznaczono kwotę w wysokości 10 mln zł, natomiast w edycji IV przeznaczono rekordowe środki w wysokości 12 mln zł.